Thứ tư, 26 Tháng 6 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Nội dung Kế hoạch số 17-KH/ĐĐ-HNDVN ngày 11/5/2018 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực chiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về c In
Thứ tư, 01 Tháng 8 2018 07:54
Ngày 11/5/2018, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam ban hành Kế hoạch số 17-KH/ĐĐ-HNDVN triển khai thực chiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới", trong đó tập trung vào một số nội dung, giải pháp sau:

* Nội dung:

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân, chú trọng tới các vùng có đông hội viên, nông dân có tôn giáo, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tuyền truyền thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tới hội viên, nông dân có tôn giáo. Đổi mới nội dung, phương thức vận động, tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức thông tin của Hội phù hợp với vùng trọng điểm về tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để hội viên, nông dân có tôn giáo nắm chắc, hiểu sâu về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo. Phát huy nguồn lực tôn giáo đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” trong hội viên, nông dân có tôn giáo.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở, nhất là tổ chức Hội cơ sở vùng đông hội viên, nông dân có tôn giáo. Chú trọng công tác phát triển đảng viên trong hội viên, nông dân là người có tôn giáo, gắn với công tác xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng cốt cán trong tôn giáo làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Chủ động nắm chắc tình hình tôn giáo, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để phát sinh điểm nóng phức tạp.

Sắp xếp hợp lý, kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Nông dân, tăng cường cán bộ Hội làm công tác tôn giáo, quan tâm bố trí cán bộ Hội làm công tác tôn giáo ở vùng có đông hội viên, nông dân có tôn giáo; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội, công tác tôn giáo đế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương.

- Tham gia đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong vùng tôn giáo; chủ động, kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia, chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ.

* Giải pháp:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tới hội viên, nông dân có tôn giáo. Tổ chức học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo như: Nghị quyết 25 - NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo; Chỉ thị 18 - CT/TW; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017 NĐ - CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; tiếp tục thực hiện Kết luận sổ 123 - KL/HNDTW ngày 23/02/2011 về “đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân vùng đồng bào có đạo”.

Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo. Tăng cường đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân là tín đồ các tôn giáo tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, cơ sở thờ tự của các tôn giáo, không để xảy ra “điểm nóng” về tôn giáo.

- Tập hợp, đoàn kết, phát triển hội viên nông dân có tôn giáo vào tổ chức Hội; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác phát triển đảng viên là người có đạo, gắn với công tác xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng cốt cán trong tôn giáo làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trong vùng tôn giáo.

- Tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân có tôn giáo, đặc biệt quan tâm hội viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt 3 phong trào thi đua do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; “Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”; gắn với các phong trào thi đua của các tôn giáo và các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

- Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 34- NQ/HNDTW ngày 26/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
 

Hình ảnh hoạt động

Nha nong du...
Image Detail

Video nổi bật