Thứ sáu, 23 Tháng 10 2020

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Một số nội dung chính Nghị quyết số 01-NQ/HNDT ngày 30/7/2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang (khóa IX) về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019-2023. In
Thứ hai, 05 Tháng 8 2019 09:48
Ngày 30/7/2019, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HNDT về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019-2023, trong đó có một số nội dung chính sau:

1- Mục tiêu chung

- Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội, các chương trình, phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu về tuyên truyền, vận động mà nghị quyết đại hội nội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra.

- Nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khả năng nắm bắt, ứng dụng thông tin, tiến bộ khoa học, kỹ thuật, thông tin thị trường, kiến thức hội nhập quốc tế; ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu, thực sự trở thành chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Nâng cao vị thế, vai trò của giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang trong hệ thống chính trị, gắn kết chặt chẽ hội viên nông dân với tổ chức Hội, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

2- Mục tiêu cụ thể

- Rà soát, kiện toàn, khảo sát đánh giá tình hình hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên của Hội Nông dân các cấp.

- 100% cán bộ Hội và trên 90% hội viên được tìm hiểu, học tập và quán triệt các nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Hội.

- 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và kỹ năng công tác nông vận; 100% cán bộ chi, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, phương pháp công tác hội.

- 100% chi, tổ Hội có tài liệu sinh hoạt Hội Nông dân.

- Hằng năm, tổ chức hội thi theo hình thức sân khấu hóa từ cơ sở đến tỉnh; tập huấn và thực hành kỹ năng diễn thuyết trước công chúng, nắm bắt dư luận xã hội cho đội ngũ tuyên truyền viên, công tác viên các cấp.

3- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

3.1 Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội đối với công tác tuyên truyền, vận động

- Các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương; chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án của Hội, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ngành; mở rộng liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các nhà khoa học để tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện, giúp đỡ về vốn, khoa học kỹ thuật, kinh phí để tăng cường thực hiện các chương trình dự án; xây dựng, nhân rộng các câu lạc bộ nông dân; tổ chức các cuộc thi, hội thi, hội thảo, tôn vinh, biểu dương để tuyên truyền, vận động.

- Cán bộ Hội các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt phải có chế độ định kỳ đi cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với hội viên nông dân để nắm bắt đầy đủ và phản ánh kịp thời tình hình nông nghiệp, nông thôn, tư tưởng, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của hội viên, nông dân. Nghiên cứu, theo dõi, dự báo tình hình, xu hướng biến đổi của giai cấp nông dân; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, nhân rộng các phong trào, điển hình tiên tiến; kịp thời thống nhất định hướng, điều chỉnh nội dung, cách thức tuyên truyền, vận động.

- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tập trung, chỉ đạo sâu sát, định hướng kịp thời nội dung công tác tuyên truyền thông qua hướng dẫn tuyên truyền hằng quý, tài liệu sinh hoạt chi hội, trang thông tin điện tử của Hội; phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.

- Xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc bảo đảm số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động; chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nhất là ở cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, tinh thông nghiệp vụ, có kỹ năng, phương pháp tuyên truyền phong phú, sáng tạo, có sức truyền cảm, lan tỏa, nói đi đôi với làm để hội viên, nông dân tin tưởng noi theo.

3.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội

- Các cấp Hội cần thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

- Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp Hội. Bảo đảm tất cả các nghị quyết của Hội đều được các cấp Hội cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp công tác Hội, thực tiễn phong trào nông dân các địa phương và triển khai có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết.

- Trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội cần làm rõ trách nhiệm và lợi ích của hội viên nông dân, tuyên truyền gắn với các hoạt động của Hội và phong trào nông dân; tuyên truyền bảo đảm sâu, rộng tới mọi cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là cán bộ, hội viên, nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3.3 Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và khối đại đoàn kết toàn dân tộc

- Tăng cường quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghị quyết đại hội đại biểu hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" góp phần xây dựng tổ chức đảng ở nông thôn trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên gương mẫu.

- Các cấp Hội làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ của Hội có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để bổ sung vào nguồn cán bộ của Đảng và chính quyền các cấp; thường xuyên bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ, hội viên nông dân ưu tú để các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp vào Đảng.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành chức năng tích cực tham gia hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân tại cơ sở, nhằm hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân. Tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các cấp Hội Nông dân đại diện cho nông dân trong đàm phán, xử lý tranh chấp với các đối tác khi quyền lợi của nông dân bị xâm phạm… qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tuyên truyền, vận động gắn với giáo dục, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống cho hội viên nông dân, hướng hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh theo Quyết định số 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Phối hợp tổ chức giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

- Các cấp Hội, trong chương trình, kế hoạch kiểm tra công tác Hội hàng năm, cần có nội dung kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội để bảo đảm việc thực hiện chặt chẽ, thống nhất.

3.4 Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động

- Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích thiết thực của hội viên nông dân, phù hợp với từng đối tượng và xu thế đổi mới của xã hội, góp phần vào việc đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tuyên truyền rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để nông dân hiểu và làm theo. Nhằm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

- Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với thực tiễn; tôn vinh, khen thưởng nông dân xuất sắc, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cơ sở thông qua các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, đối thoại, trao đổi,… với hội viên nông dân có sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền địa phương để cùng nghe nông dân hỏi, nói nông dân hiểu, làm nông dân tin. Tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, các loại hình câu lạc bộ nông dân, tổ chức các mô hình trình diễn, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội thảo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng, các chương trình truyền thông lồng ghép để chuyển tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội tới hội viên, nông dân.

- Hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động đa dạng, phù hợp với phong tục, tập quán hội viên, nông dân các vùng miền, dân tộc; tuyên truyền, vận động kết hợp với phát huy nội lực to lớn trong hội viên nông dân, khơi dậy và giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

3.5 Tuyên truyền, vận động gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, tập hợp, thu hút và kết nạp hội viên mới, chú trọng phát triển hội viên là các chủ trang trại, các doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, các nhà khoa học, cán bộ công chức nghỉ hưu. Nâng cao chất lượng hội viên về nhận thức và bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ sản xuất, quản lý, kinh doanh, tính gương mẫu trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, qui định của địa phương. Nội dung, hình thức sinh hoạt Hội phải đa dạng, phong phú, thiết thực đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nông dân và các vấn đề hội viên, nông dân đang cần hỗ trợ, giúp đỡ, tạo động lực để hội viên, nông dân gắn bó với tổ chức Hội.

- Tuyên truyền các thông tin về thị trường, giá cả nông sản, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất, các sản phẩm công nghệ trong sản xuất nông nghiệp trong nước và quốc tế để nông dân lựa chọn và ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, thay đổi tư duy sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; vận động hội viên, nông dân phát huy nội lực cùng với sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, mô hình sản xuất công nghệ cao, liên kết “bốn nhà”, thực hiện hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân… Phát huy vai trò của tổ chức hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.

- Vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường hiến kế xây dựng đề án, góp ý qui hoạch, xác định các công trình, hạng mục đầu tư, hiến đất, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, công sức, tiền của; tham gia thực hiện, giám sát các công trình xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, như: đường giao thông, hệ thống thuỷ lợi, các công trình phục vụ nhu cầu về văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tích cực vận động hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng văn hóa, xã văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng hình mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh phát triển văn hoá nông thôn, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng, các cuộc thi, liên hoan văn nghệ, giải thể thao nông dân… tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao nhận thức, trình độ và cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần cho hội viên, nông dân. Phối hợp với các lực lượng vũ trang tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị đất nước, trật tự, an toàn xã hội.

Nguồn: Trích "Cuốn Thông tin nội bộ HND tỉnh quý III/2019"


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
 

Hình ảnh hoạt động

Dai hoi HND...
Image Detail

Video nổi bật