Thứ sáu, 23 Tháng 10 2020

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG
Thứ ba, 01 Tháng 6 2010 04:58
Giới thiệu vê cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

  • Trụ sở: Tầng 7, Nhà B, trụ sở liên cơ quan khối Đảng đoàn thể tỉnh Bắc Giang
  • Điện thoại: 0240 3555 373
  • Fax: 0240 3854 532
  • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
  • Website: http://www.hoinongdanbacgiang.org.vn

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CƠ QUAN HỘI NÔNG DÂN TỈNH

1. Chức năng

Cơ quan Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang là cơ quan chuyên trách của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh hoạt động theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; có chức năng tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

2. Nhiệm vụ

Thực hiện Quyết định số 706-QĐ/TU ngày 22/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh tham mưu, đề xuất với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về những chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân tỉnh điều hành, giải quyết các công việc hằng ngày; tham mưu cho Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về những chủ trương, giải pháp và các chương trình, kế hoạch công tác, các dự án trong từng thời gian cụ thể.

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội, xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh; tiến hành kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả hoạt động công tác hội và phong trào nông dân trong tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; thông báo tới các huyện, thành Hội và các ban, ngành liên quan, các huyện, thành uỷ (nếu cần thiết); giúp Ban Chấp hành chuẩn bị và tổ chức Đại hội khi hết nhiệm kỳ.

Quản lý cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Hội và cơ quan Tỉnh hội theo quy định của Nhà nước và Điều lệ hội.

3. Tổ chức bộ máy

Thường trực Hội Nông dân tỉnh gồm: Chủ tịch và các Phó chủ tịch.

 

Chủ tịch

NGUYỄN VĂN THI

Điện thoại CQ: 0204 3855 960

Điện thoại DĐ: 0912 309 165

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 


Phó Chủ tịch Thường trực

LÃ VĂN ĐOÀN

Điện thoại CQ: 0240 3554 175

Điện thoại DĐ: 0912 352 948

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


Phó Chủ tịch

NGUYỄN QUANG NÔNG

Điện thoại CQ: 0204 3851 971

Điện thoại DĐ: 0912 099 720

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.Phó Chủ tịch

NGUYỄN VĂN NGUỒN

Điện thoại CQ: 0240 3554 621

Điện thoại DĐ: 0904 829 222

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Các ban chuyên môn của Hội Nông dân tỉnh gồm: 04 ban chuyên môn và TTDN&HTND

1. Ban Kế hoạch - Tổng hợp (KH - TH).

2. Ban Tổ chức - Kiểm tra (TC - KT).

3. Ban Tuyên giáo (TG).

4. Ban Kinh tế - Xã hội (KT - XH).

5. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ cho nông dân (TTDN)

(Sau đây gọi chung là các ban)

Cơ quan Hội Nông dân tỉnh có Đảng đoàn, Chi bộ, Công đoàn và Ban chỉ huy quân sự; cán bộ là hội viên cựu chiến binh tổ chức sinh hoạt ghép với Hội Cựu chiến binh Văn phòng Đảng ủy các cơ quan tỉnh.

Lập các hội đồng, ban chỉ đạo, ban điều hành, tổ công tác theo yêu cầu của công việc do Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch

Bùi Thế Chung

Điện thoại CQ: 0204 3855 960

Điện thoại DĐ: 0912 309 404

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực

Lã Văn Đoàn

Điện thoại CQ: 0240 3554 175

Điện thoại DĐ: 0912 352 948

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Quang Nông

Điện thoại CQ: 0204 3851 971

Điện thoại DĐ: 0912 099 720

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Nguồn

Điện thoại CQ: 0240 3554 621

Điện thoại DĐ: 0904 829 222

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.